Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

RIDING AKALI KDA FROM LEAGUE OF LEGENDS (BEWYX) LOL